Програма

ПРОГРАМА

08:00 – 09:30 СУТРЕШЕН ПРИЕМ/СВОБОДНА ИГРА

Сутрешният прием е в диапазона от 08:00 до 09:30 часа, като през това време пристигналите деца изчакват събирането на цялата група.

Това е времето за разсънване, свободна игра и психическа подготовка за предстоящите занимания в Центъра.

09:30 – 10:00/17:30 – 18:00

СОЦИАЛНО КРЪГЧЕ – ДЕЙНОСТИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНО-СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

След като цялата група се е събрала, се прави тъй нареченото Социално кръгче, на което педагозите и всички деца сядат в кръг и се поздравяват с песничка за Здравей.

Това е времето за дейности, свързани с емоционално-социалното развитие на децата, при което се играят колективни игри, пеят се песнички и се споделят и разказват истории.

В края на своя престой за деня, отново всички деца се събират в социалното кръгче, за да си кажат Довиждане.

Оновните цели на дейностите за емоционално-социално развитие са:

Децата да се научат на позитивно взаимодействие едно с друго Да общуват ефективно помежду си Да бъдат внимателни и вежливи един с друг Да си помагат и да се подкрепят Да изчакват реда си Да зачитат личното пространство на другите Да разбират емоциите на другите Да приемат различията си

10:00 – 11:00/ 16:30 – 17:30

ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПО МЕТОДА НА МОНТЕСОРИ

Това е времето, свързано с дейности за комплексно детско развитие и работа със специализирани Монтесори материали.

Материалите на Монтесори подтикват децата към действие. Те са измислени така, че да дават възможност на децата да бъдат изобретателни. Освен това се предлагат възможности за вариации, с които се усложняват по-нататъшните упражнения.

Често материалите целенасочено са създадени така, че взаимно се допълват, за да са съобразени със съответния етап от развитието на детето.

В материалите на Монтесори се съдържа своеобразна система за контрол на грешките. Това дава възможност детето само да провери дали е работило правилно, не е нужно непрекъснато да иска оценката на възрастните, което е много важно за самооценката и самостоятелността.

Основните сектори за развитие при Монтесори дейностите са:

Практически живот – упражнения от ежедневието Сензорно развитие – дейности за развиване на сетивата Езико-говорно развитие Математика Всеобхватно възпитание

ПРАКТИЧЕСКИ ЖИВОТ – УПРАЖНЕНИЯ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО

Дейностите от практическия живот, които първи се въвеждат при 2-3-годишните деца, са ключови за тяхната ориентация и приспособяване в подготвената среда, но най-вече към външния свят.

Успоредно с независимостта, която детето постига при тези първи дейности, увереността му също нараства, а двете заедно ще съградят една сила и стабилна личност.

Докато усъвършенства умението, детето развива и умение за силна концентрация и усилие, които заедно изграждат волята му да прави избор, какъв да бъде и как да действа, с помощта на придобитата независимост.

Дейностите от практическия живот подготвят детето за обучението му на по-късен етап и за адаптацията му в обществото.

Чрез ранните дейности по практически живот, детето, чийто интерес е вече запален, ще се променя и докато усвоява определено умение, на по-късен етап, детето несъзнателно ще възприема впечатления за учебни дейности, като математика, езици и култура.

ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА СЕТИВАТА

За Мария Монтесори сетивното образование е от изключително значение за естественото развитие на детето.

Именно чрез сетивния опит детето подхранва ума си и е в състояние да развива разбиране за света, което става все по-подредено.

На детето се предоставя атрактивен материал, с който то „говори” и чрез който намира повече отговори, отколкото можем да си представим. Отношението ни към живота е свързано с начина, по който възприемаме света и средата си.

Мария Монтесори счита за наше задължение да подготвим детето за живота, като го окуражаваме да го изучава и му предоставяме способите, чрез които ще го изследва. Материалът за развиване на сетивните възприятия е ключът към по-добро разбиране на заобикалящата среда.

Така, когато говорим за усъвършенстване на сетивата, имаме предвид, че тази дейност включва и подредба на ума, и квалификация на впечатленията, и способност за разграничаване и категоризация.

Всички тези умствени процеси развиват детския ум и го извеждат на друго ниво на разбиране, което става видимо на по-късен етап при разрешаването на други задачи и справянето с други предизвикателства.

ЕЗИК

В средата Монтесори, детето има възможност да използва езика и да го упражнява при пълна сигурност, така че да му дава прецизност и ред на мисълта, необходими за по-нататъшни занимания с четене и писане.

Езикът се обогатява по време на заниманията от практическия живот и сензорните дейности, където на детето се дават точни лингвистични термини за всеки материал, предмет и сензорна характеристика и след това те биват изнасяни в по-широка среда чрез културното разширяване.

Чрез упражняване на дейности и целенасочени разговори около културни и ежедневни теми, детето изгражда своята връзка с езика. Той става не само средство за комуникация, но също и радост от споделянето на идеи и мисли.

За правилното усвояване на граматиката, детето се включва в редица групови занимания от ранна детска възраст, в които ще го окуражаваме да се изразява на висок глас в групата, да изгради самоувереност и да практикува себеизразяването пред публика.

Този опит, както и организацията в Монтесори средата като цяло, ще позволи на детето да се научи да слуша другите, изграждайки самоконтрол и разбиране на устното изразяване на хората около тях.

МАТЕМАТИКА

Мария Монтесори развива обучението по математика в образователната си програма, не с цел детето да е напред с учебния материал, когато тръгне на училище, а за да му предостави необходимия „багаж”, за да развива ума си във всичките му функции, както природата е планирала.

Монтесори следва потребностите на детето, подготвя го да постигне определено ниво на абстрактност като му предоставя възможност за продължителна работа над конкретното, за да изгради стабилна основа от математически понятия за по-добро разбиране на света и механизмите му.

Както в природата, детето в средата Монтесори се подготвя непряко за уменията и познанията, които трябва да развие в математическия език.

Чрез дейностите от практическия живот, детето работи продължително за развиване на координацията между поглед и ръка, като през цялото време редът е от най-съществено значение. Именно редът помага на детето да структурира работата си и ума си и така му позволява да следва определен модел и ред на работа, и да пресмята движенията си с точност и повторение.

Чрез дейностите за развиване на сетивата на детето се дава основата в математиката. Индивидуалния материал се ограничава до числото 10, за да има детето понятие за десетичната система. Чрез работата с материала, детето се запознава с приликите и разликите във фигурите, размерите, цветовете и теглото. Детето развива способностите си да възприема и определя моделите в средата си. По-късно, по абстрактен начин, те ще му бъдат представени като основни закони.

Тази ранна подготовка ще помогне на детето да развива необходимите интелектуални умения, за да усъвършенства математическия си ум. Тези умения ще му позволят ясно да схване математическия език.

ВСЕОБХВАТНО ВЪЗПИТАНИЕ

За Монтесори е важно развитието на детето да продължава във всеки следващ етап. Така израсналото дете, което преминава през училищна възраст трябва да има необходимата подготовка в областта определена от самата Монтесори като Всеобхватно възпитание.

Неговата подготовка започва също в най-ранно детство. Детето е любопитно и с удоволствия ще се увлече по знанията за цветя, животни, континенти и др. С голям интерес те разглеждат под лупа насекомите. Много естествено подреждат пъзел на картата с континентите.

В училище децата, обучени в системата Монтесори много лесно откриват логичната последователност в промените при различните процеси във физиката и химията.

Това е областта която най-бурно се развива и обогатява непрекъснато и днес, тъй като училищните програми се променят, а и научния прогрес е вече далеч напред от времето на Монтесори. Запазват се обаче нейните съвети – да се редуват работа и игра, като игрите са подбрани с различни учебни задачи.

11:00 – 12:00/ 15:30 – 16:30

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТИ

ЙОГА ЗА ДЕЦА ПРАКТИЧЕСКА /ЕВОЛЮЦИОННА/ ПЕДАГОГИКА МУЗИКА BrainGym АРТ-АТЕЛИЕТА И ТАКТИЛНО ТВОРЧЕСТВО ЗАНИМАНИЯ С ЛОГОПЕД/СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ ЗАНИМАНИЯ С ПСИХОЛОГ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ТАЕКУОН-ДО KindyROO*

ЙОГА ЗА ДЕЦА ЗАЩО ЙОГА?

Интересът към йога расте в световен мащаб. Все повече изследвания доказват голямата полза от практикуването на йога за физическото и психическото здраве на децата.

Практики и елементи от йога могат да намерят приложение в режима на детските заведения, защото:

Тези упражнения имат доказан профилактичен и оздравителен ефект върху някои от най-често срещаните заболявания при децата, а именно: на горните дихателни пътища, гръбначни деформации и стрес; Тез практики са приложими при всякакви пространства и не изискват специална материална база; Поради замърсения въздух в някои градове дихателните упражнения, описани в теорията и практиката на физическото възпитание, са недостатъчни. Затова успешно могат да се допълнят с дихателни практики от йога; Изпълнението на елементи и практики от йога дава възможност за разнообразяване и обогатяване на педагогическата практика по физическо възпитание; Упражненията от йога са достъпни за всички деца, независимо от здравословното им състояние, техните различия във физическото, интелектуално и/или психическото им развитие; Не на последно място, физическите упражнения стимулират развитието на интелекта, подобряват работата на всички органи и повишават съпротивлението на детето на външния стрес.

ПРАКТИЧЕСКА /ЕВОЛЮЦИОННА/ ПЕДАГОГИКА И РАЗГРЪЩАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕЦАТА

Това е един еволюционен и оригинален метод за преодоляване на блокажи при учене или система от леки двигателни упражнения, разработени по идеята за еволюционното развитие на мозъка, която разкрива и отстранява трудности при четене, писане и смятане (легастения, дискалкулия), хиперактивност, езико-говорни затруднения и обучителни трудности като цяло.

Най-новите изследвания на мозъка недвусмислено показват, че затрудненото овладяване на преподавания материал в детските градини и училище и отклоненията в поведението се дължат на неврологични блокажи.

Основата на всички наши способности се намира в мозъка. Той е в състояние да работи спокойно и творчески, ако има добро неврологично взаимодействие между двете му полукълба (наречени още хемисфери). А то е налице, когато нервните пътища са образували интензивна мрежа и могат да се активират за преодоляване на съществуващи блокажи.

Този процес може да се осъществи и затвърди с помощта на седем прости физически упражнения. Те са много лесни и се основават на степените в развитието на мозъка, които отговарят на степените или нивата в еволюционното развитие на човека.

Чрез практическото приложение на упражненията се компенсират възникналите дефицити: постига се равновесие, личността и талантът се изявяват и се разгръщат.

Седемте еволюционни упражнения могат да се използват както за компенсиране на дефицити, така и за засилване на растежа и интеграцията. Те въздействат върху целия организъм, помагат да се запълнят, наваксат и интегрират пропуските в развитието. Практикуването им от децата е лесно и забавно и може да бъде пренесено в ествествена среда, като за начините и при интерес ще бъдете обучени от педагозите в центъра.

МУЗИКА

Музикалнатахармониянай-лесноотвсичкосеусвоява в раннотодетство. Заниманията на децата с музика от най-ранна детска възрастиматдоказаноположителновлияниевърху цялостното им развитие.

Развитието на музикалността в ранна и предучилищна възраст влияе добре върху динамиката на мисловните процеси и способността за обобщения. Терапевтичният ефект се постига от усвояването на ритъма не само в движенията, но и в говора.

BrainGym

Програмата „Ученечрездвижение” илипознатакатометодаBrain Gymсесъстоиот 26 упражнения, коитосекомбинират в различникомплекси.

Мозъчнатагимнастика „БрейнДжим” помага в областикато:

Концентрация и фокусиране Памет Академичниумения – четене, писане, математика Координациянатялото Поведение Таканаречената „АмериканскагимнастикаБрейнДжим” енасоченакъмактивизациянаразличниотделинакоратанаглавниямозък (големитеполукълба).

Системнотоизпълнениенаспециалноподбраниупражненияможедапомогнеза:

– преодоляване на обучителни трудности и усвояване на нов материал;

– подобряване на паметта, увеличаване на бързината на реакциите;

– развиване на творческото въображение, съобразителността и находчивостта.

ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ С ЛОГОПЕД/СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ*: «ЛОГОРИТМИКА»- цел: стимулиране на комуникацията от ранна възраст чрез изграждане на ритъм и усет към речта.

«РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ» – цел: От ранна възраст провеждането на занимания за изграждане на комуникативните умения е особено важно за по-нататъшното усвояване на родния език и подготвяне на говорните механизми на детето. Основната цел на групата е разгръщане на уменията за говорна продукция или развитие на експресивната страна на езика.

«ВИЖ КОЙ ГОВОРИ» – цел: подходяща за най-малките. Цели създаване на слух към речта и развитие на разбирането или импресивната страна на езика.

«СРЪЧНИ ПРЪСТЧЕТА» – цел: развитие на фина моторика.

Всеки орган в човешкото тяло има своя проекция, своеобразно «представителство» в големите полукълба на главния мозък. Така например, за всички движения, които човек извършва, отговаря двигателната зона. Но движенията на ръцете на човека, за разлика от всички останали движения, са толкова сложни и многообразни, че се нуждаят от специална «опека» от страна на нашия мисловен център. Точно затова проекцията на китката на ръката заема около една трета от цялата двигателна зона. А колкото по-фини и сложни са нашите движения, толкова по-многообразни и сложни връзки ще се установят в мозъка, толкова по-развита ще бъде тази двигателна зона като цяло.

Какво дава това на децата? Оказва се, че двигателната зона е разположена до речевата. Затова учените изказали предположения и в последствие доказали влиянието на фините движения на пръстите върху развитието на речта, а след това и на мисленето, вниманието, паметта, тоест интелекта.

ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ С ПСИХОЛОГ*: «АРТ- ДЕЙНОСТИ И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА КРЕАТИВНОСТ» – цел: заниманията с АРТ помагат за решаването на психологически и емоционални проблеми, допринасят за създаване и поддържане на емоционалното равновесие у децата и за постигане на положителни промени в тяхното поведение.Всичко, което детето прави с ръцете – рисува, моделира, къса хартия – развива неговия интелект и творчески заложби. Колкото по-скоро дадете на детето молив, толкова по-добри ще бъдат резултатите!

«ГРУПА ЗА ДЕТСКИ УМЕНИЯ» – цел:метод за превръщане на недостатъците в качества, преобразуване на детските страхове, повишаване на самооценката чрез изграждане на положителен Аз-образ и положителна нагласа към външния свят.

«ГРУПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ» – цел: децата да разпознават емоциите си, както и на тези на другите, да ги споделят и изразяват правилно, да бъдат емпатийни и сензитивни. За по-малките деца става въпрос за пресъздаване чрез игра и разпознаване на базисните емоции, както и задаване от психолога на адекватни поведенчески модели за реакция.

«АТЕЛИЕ ЗА ИГРОТЕРАПИЯ» – цел: чрез игротерапия се подпомага общуването и се подобрява устойчивостта, обема, концентрацията и превключваемостта на вниманието, т.е. наблюдава се ориентация към спазването на правила, което облекчава децата емоционално. Чрез игротерапията се отстраняват скуката и напрежението, разрешават се интелектуални задачи и се развива самостоятелност.

«ТЕРАПИЯ С ПРИКАЗКИ»- цел:

KindyROO* Защо KindyROO?

КиндиРу е научно обоснована система от занимания и игри, които подпомагат интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на бебетата и децата.

Програмата е съобразена с възрастовите потребности на детето и помага на теб, родителя, да станеш първия учител на своето дете.

КИНДИРУ ДЕЦАТА РАЗВИВАТ:

Баланс, координация, двигателна активност Концентрация – учат се да следват указания Самочувствие и социални умения за работа в екип Визуални и езикови умения, които подготят прехода към фазата четене Силни ръце, пръсти и гръб – важни за фазата писане Усещане за последователност и ритъм – необходими за ученето на математика *Заниманията по системата в рамките на центъра за ранно детско развитие са като допълнителна, свободнозибираема дейност.

12:00 – 12:30/ 17:30 – 18:00

СОЦИАЛНО КРЪГЧЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ТРЪГВАНЕ

В края на полудневните и целодневни обучителни занимания в Центъра, всички деца отново се събират в Социалното кръгче, за да си кажат Довиждане! и да си пожелаят Приятен ден!

Така с умивка и удовлетворение от разнообразните дейности и усвоените умения, децата се подготвят за тръгване от Центъра или за да обядват и заслужено да си починат.

About Kids Zone

 • In-house Design Classes

  In-house Design Classes

  Magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non modi tempora this is gonna rock.

 • Maximum Facilities for Children

  Maximum Facilities for Children

  Suspendisse non vestibulum ligula Nulla venenatis, mauris in tincidunt lacinia, quam enim facilisis nisl, non lobortis dolor nunc ut ante. Cras luctus convallis est, ut faucibus nisl accumsan eu.

 • Kids home available

  Kids home available

  Nam commodo tellus vitae iaculis iaculis. Phasellus vehicula lacus sed felis gravida molestie. Vestibulum non ultricies ipsum. Praesent vel dolor in quam commodo pretium. Maecenas in magna metus. Maecenas et ligula eget tortor molestie eleifend a eu quam.

Kids home available

Morbi vestibulum sapien sit Duis dapibus dui ac convallis. Cras in diam ut sem dapibus Pellentesque nec ligula Nulla posuere magna

Duis dapibus dui ac convallis. Cras in diam ut sem dapibus Morbi vestibulum sapien sit Nulla posuere magna Pellentesque nec ligula

Progress Bars

Sports Achievement - 85%
Visual Classes - 75%
Listing Capability - 65%
Outdoor Communication - 80%
Indoor Participation - 70%

Features

 • Daycare Available
 • Font Awesome Icons
 • Exclusive Children Home Page
 • Shop Page Available
 • Woo-commerce Support
 • Lots of Shortcodes

Meet our Team

member-image

James Martin

Senior Supervisor
member-image

James Martin

Senior Supervisor
member-image

James Martin

Senior Supervisor
member-image

James Martin

Senior Supervisor

Target Skillsets

Extra Activities

Complete Tracking

Individual Bus

Recent Products

[recent_products per_page=”3″ columns=”3″ orderby=”date” order=”desc”] [recent_products per_page=”3″ columns=”3″ orderby=”date” order=”desc”]

Our Gallery

Recent Blog

Nothing Found.

Apologies, but no results were found for the requested archive.

Our Specialities

Our Special Training to the Students math Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit. Nam imperdiet imperdiet magna, faucibus ultrices tortor viverra congue.

Aliquam non pretium massa wedding-orders Aliquam euismod feugiat est, congue elementum justo condimentum sit amet. Nullam vitae risus ut velit condimentum egestas vitae eget enim. Vivamus cursus, sem sed tristique posuere, libero tellus dictum nisl, nec rhoncus odio odio et orci. Ut placerat aliquam elit, id egestas sem. Sed tristique eu libero et malesuada. Pellentesque non pharetra dui. Aliquam vel augue eu augue ornare ullamcorper.

Vivamus cursus, sem sed tristique posuere, libero tellus dictum nisl, nec rhoncus odio odio et orc Ut placerat aliquam elit, id egestas sem. Sed tristique eu libero et malesuada Pellentesque non. Fusce sed lorem at orci pretium viverra ut sit amet nunc. Aliquam euismod feugiat est

Nulla aliquet sed nunc vitae birthday-parties Nunc euismod nibh sit amet justo porta, at blandit metus bibendum. Nunc pharetra justo sed nulla imperdiet, quis adipiscing turpis bibendum. Nulla venenatis vehicula augue. Praesent vulputate ipsum vel consectetur tincidunt. Aliquam egestas, velit malesuada sagittis iaculis, tortor erat vestibulum velit, eu malesuada metus lorem a metus.

Ut suscipit, lorem quis bibendum placerat, sem arcu rutrum arcu, non consequat dolor ligula quis urna. Ut lectus nisi, commodo id aliquam ac, posuere in lacus. Integer a nisl sapien.

Pellentesque habitant morbi tristique parties Consectetur adipiscing elit. Morbi euismod diam eu arcu volutpat ut adipiscing sem auctor. Vivamus adipiscing lobortis sagittis. Nullam tempus mauris dolor, ac malesuada arcu.

Nunc euismod nibh sit amet justo porta, at blandit metus bibendum. Nunc pharetra justo sed nulla imperdiet, quis adipiscing turpis bibendum. Nulla venenatis vehicula augue. Praesent vulputate ipsum vel consectetur tincidunt. Aliquam egestas, velit malesuada sagittis iaculis, tortor erat vestibulum velit, eu malesuada metus lorem a metus.

Target Skillsets

Extra Activities

Complete Tracking

Individual Bus

Gift your Child

thumb

Summer Special

$299Gift

Text Text Text

thumb

Summer Special

$999Gift

Text Text Text

thumb

Summer Special

$1499Gift

Text Text Text

thumb

Summer Special

$1499Gift

Text Text Text

Children�s Future is safe here

Donec blandit, mauris vel molestie Nullam sit amet augue ac purus bibendum placerat tincidunt nec magna. Duis molestie augue varius semper facilisis. Phasellus dictum dolor non turpis fringilla, ut convallis ante posuere. Nam consequat fringilla quam, a mollis arcu tristique non.

Lorem ipsum dolor sit Praesent convallis nibh

Sed faucibus enim quis mi auctor congue. Pellentesque ultrices mattis lorem egestas lobortis. Vestibulum adipiscing sapien at lectus aliquam, nec sagittis lectus egestas. Mauris ut urna at tortor dictum tincidunt. Curabitur elit risus, commodo eu ipsum at, mattis euismod velit. Sed elit sapien, gravida eu nisl nec, molestie ullamcorper dui.

Sed pharetra pellentesque scelerisque. Pellentesque metus lacus, fermentum eget dignissim eget, iaculis hendrerit magna. Integer facilisis tellus sed ligula lacinia, at aliquam erat posuere.

Fusce nibh lacus, luctus sed purus pellentesque, hendrerit varius ante. Fusce vel augue erat. Aenean tempor urna quis auctor mollis. In mi lectus, lobortis gravida eros et, interdum vehicula lacus.

Integer malesuada, leo eget porttitor placerat, est nibh porttitor sapien, et fringilla augue velit sed neque. Phasellus tempus blandit mauris sed hendrerit. Ut vel ipsum orci. Fusce eu sagittis metus. Mauris sed ipsum nisl.

Morbi at massa auctor ipsum scelerisque lacinia. Sed blandit metus nec ultricies mattis. Aliquam porttitor lorem eu fringilla pellentesque. Ut in molestie sapien, at ultricies nisl. Nulla aliquet dapibus ante. Vestibulum in est id odio elementum accumsan ut eu est. Duis ultricies hendrerit mi. Donec elit mauris, iaculis sit amet orci nec, porta convallis massa.

Cras iaculis, ipsum a ornare feugiat, sem ligula volutpat nulla, nec pretium tellus dui a risus. Morbi dignissim dolor vel enim bibendum, a pharetra felis fermentum. Morbi pretium lectus eget risus rhoncus, nec facilisis nisi dignissim. Mauris ullamcorper quam porta lacus vehicula.

Nullam mattis sapien tellus, vitae fringilla sem varius nec. Nulla scelerisque a purus ut tincidunt. Ut molestie elementum consectetur. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam in quam non quam fermentum scelerisque vel ut tellus.

Sed odio elit, placerat sed tristique ac, commodo lacinia mi. Duis at nibh at nisi auctor lacinia. Sed nec augue eu mauris feugiat pulvinar. Phasellus mattis sem non ante facilisis aliquam.

Our Gallery

Recent Blog

Nothing Found.

Apologies, but no results were found for the requested archive.

Meet our Team

member-image

James Martin

Senior Supervisor
member-image

James Martin

Senior Supervisor
member-image

James Martin

Senior Supervisor
member-image

James Martin

Senior Supervisor

Target Skillsets

Extra Activities

Complete Tracking

Individual Bus

What We Do!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet neque nisl. Phasellus id dapibus massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Phasellus elementum eleifend est, in vehicula ante pellentesque vitae. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam tellus metus, rutrum in dui eu, interdum convallis turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam pulvinar lorem eu elit accumsan fermentum. Ut eget diam sit amet libero viverra posuere. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam pulvinar lorem eu elit accumsan fermentum. Ut eget diam sit amet libero viverra posuere. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Testimonial

 • In-house Design Classes

  In-house Design Classes

  Magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non modi tempora this is gonna rock.

 • Maximum Facilities for Children

  Maximum Facilities for Children

  Suspendisse non vestibulum ligula Nulla venenatis, mauris in tincidunt lacinia, quam enim facilisis nisl, non lobortis dolor nunc ut ante. Cras luctus convallis est, ut faucibus nisl accumsan eu.

A VIDEO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eleifend tortor nisi, quis placerat ligula consequat sit amet. Nunc eget libero ut arcu consectetur hendrerit. Integer luctus pretium eros sit amet accumsan. Maecenas sed auctor purus, in tristique sem. Donec nec turpis sit amet purus varius eleifend. Nunc eget tellus neque. Nulla facilisi. Quisque pharetra nec neque quis vestibulum. Vestibulum vehicula lectus quis purus congue venenatis sit amet eget dolor. Nunc quis nisl et neque cursus porttitor in vel mi. Nunc dapibus at nisl at ultricies. Suspendisse suscipit diam posuere placerat dapibus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

View More Videos

School Hours

Monday:9 am - 3 pm

Tuesday:9 am - 3 pm

Wednesday:9 am - 3 pm

Thursday:9 am - 3 pm

Friday:9 am - 3 pm

Saturday:Holiday

Sunday:Holiday

Location Map

Happy Kids – A Children Theme

Roin a bibendum nibh. Nunc fermentum sit amet mi nec. Praesent porttitor nulla sit amet dui lobortis. Nunc fermentum sit amet mi nec consequat. Praesent porttitor nulla sit amet dui lobortis, id venenatis nibh accumsan.

Accordion 1
Accordion 2
Accordion 3

$599Gift

Full Circle

2 Person


Gift your loved ones a dinner at affordable price

$599Gift

Full Circle

2 Person


Gift your loved ones a dinner at affordable price

$599Gift

Full Circle

2 Person


Gift your loved ones a dinner at affordable price

Accordion 1
Accordion 2
Accordion 3